Welysestraat 29
6669 DJ Dodewaard

Privacystatement Geluk groen grond straat & sloopwerken

Geluk groen grond straat & sloopwerken gevestigd aan Welysestraat 29 , 6669 DJ Dodewaard , is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
URL: gelukgroen.nl
Adres: Welysestraat 29
Telefoon: 06-27653690
Email: teunisgeluk@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geluk groen grond straat & sloopwerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teunisgeluk@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Geluk groen grond straat & sloopwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Geluk groen grond straat & sloopwerken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Geluk groen grond straat & sloopwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Opdrachten

Zolang wettelijk verplicht is en daarna zolang er binnen een periode van 3 jaar contact met de klant is
geweest. Doel is om de klant diensten te kunnen aanbieden waar de klant behoefte aan heeft en
waar voldoende informatie voor nodig is.

Offertes

Gedurende een periode van 1 jaar. Doel is om de klant diensten te kunnen aanbieden waar de klant
behoefte aan heeft en waar voldoende informatie voor nodig is. Deze behoefte is minder belangrijk
voor een klant waar slechts een offerte heen gegaan is en daarom is voor een periode van 1 jaar
gekozen.
Aanvraag via contactformulier zonder dat er een offerte gevraagd wordt.
Na afloop van 1 maand na laatste contact
Verzamelen ip-adressen en opgevraagde pagina’s/bestanden/ plaatjes op website
De ip-adressen worden na 3 maanden verwijderd. Het bewaren is nodig ter beveiliging en bereikbaar
houden van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geluk groen grond straat & sloopwerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Geluk groen grond straat & sloopwerken) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geluk groen grond straat & sloopwerken deelt geen gegevens met derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij leggen dit indien nodig vast in schriftelijke overeenkomsten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Geluk groen grond straat & sloopwerken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geluk groen grond straat & sloopwerken en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ateunisgeluk@gmail.com . Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Geluk groen grond straat & sloopwerken wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geluk groen grond straat & sloopwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Wij hebben onze website daarom bijvoorbeeld ook beveiligd door gebruik te maken
van https. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ateunisgeluk@gmail.com

Google Places

De website maakt gebruik van de Google Places API van Google. Voor meer informatie over hun
privacypolicy: https://policies.google.com/privacy. De Google Places API is nodig om de
locatie/omgeving van het bedrijf weer te geven en eenvoudig een routebeschrijving te kunnen
openen.

Google Fonts

De website maakt gebruik van Google Fonts. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Google Fonts worden gebruikt om de getoonde tekst op de website mooier weer te geven en worden opgehaald bij het openen van een pagina.

ReCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van de ReCAPTCHA service van Google. Voor meer informatie over hun privacypolicy: policies.google.com/privacy. Deze service wordt gebruikt om spam tegen te gaan bij het versturen van gegevens met het contactformulier. De gegevens die deze dienst gebruikt worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die gebruikt worden om te analyseren dat u geen robot bent, bevatten uw ip-adres maar ook allerlei informatie over onder andere uw browser, duur bezoek en (waarschijnlijk) muisbewegingen. Met deze informatie stelt Google vast dat u geen robot bent.

Wordfence

Deze website maakt gebruik van de WordPress plugin ‘Wordfence’ ter verbetering van de veiligheid van de website en het tegengaan van misbruik zoals bijvoorbeeld hacken, phishing en spam. Voor meer informatie over hun privacypolicy: wordfence.com/privacy-policy. Er is een verwerkersovereenkomst met Defiant Inc. Seattle, USA — de maker van Wordfence — afgesloten om ervoor zorg te dragen dat uw gegevens veilig worden verwerkt.

Wijziging van het privacystatement

Dit privacystatement kan te allen tijde gewijzigd worden.

© Copyright 2018, Searchtrends Holding bv (met uitzondering van de standaard gegenereerde teksten)